Изнајмување

Изнајмување на возило

Нашите услуги ги прошируваме со рентање на возила ,доколку Ви е потребен подолготраен наем на возило,ние сме спремни да Ви понудиме соодветно возило кое ќе ги задоволи вашите критериуми . Видот на возило и типот е различен, палетата е голем, и има можност за избор,наемот се врши на минимум 3 месеци, а максимум според вашите барања.