Финансирање

КУПУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ

Уникатна можност за купување на возило од нашата понуда , до сега карактеристична за набавка на нови возила – само во Олимпиа Моторс Аутлет , преку нашите деловни соработници овластени за финансирање на физички и правни лица .
Купувањето на половен автомобил може да биде преку ненаменски потрошувачки кредит, или преку лизинг опциа.
Рокот на отплата може да биде различен ( 12,24 и повеке месеци ) придржувајки се на основниот критериум – лизингот завршува најдоцна до старост на возило од 10 год.
Висината на месечните обврски зависат од вашиот депозит, којшто може да изнесува најмалку 20-30% од набавната вредност на возилото,кога станува збор за лизинг, или 0% учество при кредит.
Предности:
-24h-48h постапка на одобрување е значително пократка и поедноставна од другите форми на финансирање
– можност за оваа форма на финансирање имаат и подносителите на барањето со послаба кредитна способност и со поглеми заштедени средства
– купувањето на лизинг го приспособуваме на вашите желби и потреби
– ратите во текот на целиот период на финансирање по правило се еднакви
– во текот на периодот на финансирање, осигурана е максимална приспособливост.